Описание книги Саясаттану
list_alt
Содержание
library_books
Текст книги
video_library
Видео лекции
3d_rotation
3D Анимации
live_help
Тесты
Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы
Саясаттану
Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министр-лігі мақұлдаған жоғары оқу орындарына арналған саясаттану пә-нінің типтік бағдарламасы негізінде, сондай-ақ, оқытудың кредит-тік технологиялар жүйесіне көшуі барысындағы ерекшеліктер мен талаптарды ескере отырып дайындалған. Мұнда саясат туралы ғылымның маңызды теориялық және практикалық мәселелері тұ-жырымды түрде қарастырылады, саяси өмірдің негізгі заңдылық-тары мен ағымдары сараланып көрсетіледі. Оқулықта Қазақстан Республикасындағы бүгінгі саяси процестерді талдауға да дәйекті көңіл бөлінген. Студент жастарға тән ой-жүйе ерекшеліктері мен ұлтымыздың дүниетанымдық айшықтары да оқулықтан өз өрнегін тапқандай