Издательство Эпиграф - Book description Саясаттану
Сыдықов Ұлықпан Есілханұлы Саясаттану
Оқулық Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министр-лігі мақұлдаған жоғары оқу орындарына арналған саясаттану пә-нінің типтік бағдарламасы негізінде, сондай-ақ, оқытудың кредит-тік технологиялар жүйесіне көшуі барысындағы ерекшеліктер мен талаптарды ескере отырып дайындалған. Мұнда саясат туралы ғылымның маңызды теориялық және практикалық мәселелері тұ-жырымды түрде қарастырылады, саяси өмірдің негізгі заңдылық-тары мен ағымдары сараланып көрсетіледі. Оқулықта Қазақстан Республикасындағы бүгінгі саяси процестерді талдауға да дәйекті көңіл бөлінген. Студент жастарға тән ой-жүйе ерекшеліктері мен ұлтымыздың дүниетанымдық айшықтары да оқулықтан өз өрнегін тапқандай
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests