Издательство Эпиграф - Book description Әлеуметтік психология
Абеуова Игайша Аблезқызы Әлеуметтік психология
Оқу құралында әлеуметтік психологияның пәні, міндеттері, қалыптасу тарихы қарастырылған. Сонымен қатар әлеуметтік психологияның негізгі тақырыптары: адамаралық қарым-қаты-нас (мәні, түрлері), жеке тұлғаның әлеуметтік-психологиялық сипаттамасы (әлеуметтену, әлеуметтік бағдар, т.б.) және де топ-тар мәселелері неғұрлым толығырақ берілген. Оқу құралы студенттермен қатар, магистранттар, оқытушы-лар, әлеуметтік-психологиялық проблемалармен айналысатын адамдарға арналған.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests