Издательство Эпиграф - Book description Қазақстан тарихы
Жұмақаева Бахыт Даулетханқызы Қазақстан тарихы
Оқу құралы Қазақстан тарихының ежелгі дәуірден біздің зама-нымызға дейінгі кезеңдерін қамтиды. Еуразиядағы басқа да мемлекеттермен салыстырғанда Қазақстанның жалпы және ерекше даму өзгешеліктерін анықтай отырып, автор тарихи эволюцияның, шаруашылық өмірдің, мәдениет пен тұрмыстың, ұлт менталитетінің өзіне ғана тән нақыштарын түсіндіреді. Оқу құралында Қазақстан территориясындағы ежелгі мемлекеттік құрылымдардың кейінгі пайда болған мемлекеттердің қалыптасуына және дамуына ықпалы қарастырылады. Ежелгі тайпалардың, түркілердің әлемдік даму процесі мен әлемдік мәдениет қорына қосқан үлестеріне көңіл бөлінеді. Оқу құралында қоғамның даму заңдылықтарының саяси - әлуметтік, құқықтық – филисофиялық, мәдени аспектілер ескерілген.
Contents
Contents
Текст книги
Текст книги
Video lectures
Video lectures
3D Animations
3D Animations
Tests
Tests